Trajanje i raskid ugovora

Pravo na jednostrani raskid ugovora

U skladu s odredbama čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor koji je sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od primitka proizvoda te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.

 

Kako bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostranu raskid ugovora, mora tvrtku Pčelarstvo Daruvar d.o.o. (u daljnjem tekstu Prodavatelj) obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu tvrtke Josipa Jelačića 87G, 43 500 Daruvar ili elektronički putem elektronske pošte na adresu pcelarstvo-daruvar@zg.t-com.hr  u kojoj je potrebno navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Potrošač također može raskinuti ugovor na način da ispuni obrazac koji se nalazi NA OVOM LINKU te ispunjeni obrazac poslati na Josipa Jelačića 87G, 43 500 Daruvar ili elektorničkim putem na e-mail pcelarstvo-daruvar@zg.t-com.hr. Prodavatelj će potvrdu o primitku obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti potrošaču odmah po primitku obrasca za jednostrani raskid ugovora elektroničkom poštom na adresu potrošača.

Rok za jednostrani raskid ugovora je 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećem subjektu koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

 

Ukoliko potrošač jednostrano raskine ugovor, Prodavatelj će najkasnije u roku od 14 dana od kada je Prodavatelj zaprimio odluku potrošača o jednostranom raskidu ugovora izvršiti povrat novca koji je zaprimio od njega. Povrat novca moguće je izvršiti nakon što je roba vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana na adresu tvrtke. Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac mora bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača  da raskida ugovor sukladno čl. 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti sve što je kupac platio temeljem ugovora.

 

Iznimno od stavka 1. čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac nije obvezan izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultata potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

U ugovoru o kupoprodaji, ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je roba poslana na adresu tvrtke, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

·       Troškovi povrata robe

Troškove povrata robe prilikom jednostranog raskida ugovora snosi potrošač.

·       Odgovornost potrošača za umanjene vrijednosti robe:

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja istom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, funkcionalnosti i obilježja proizvoda.

 

U kojim slučajevima kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovor? / Isključivanje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko:

·       Mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom kako će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko mu usluga bude potpuno ispunjena

·       Ako je premet Ugovora roba koja je izrađena po specifikacijama potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

·       Ukoliko je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog higijenskih ili zdravstvenih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je roba nakon dostave otpečaćena

·       Ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

·       Ukoliko je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke

·       Ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

 

(H3) Materijalni nedostaci

Prema odredbama čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača:

·       Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima

·       U slučaju materijalnog nedostatka na robi na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke

·       Ako trgovac ili proizvođač daje jamstvo za ispravnost prodane robe, dužan je ispuniti obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari, kao i obveze preuzete jamstvom.

·       Nedostatak na robi, kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

·       Ako nedostatak na robi pojavi u roku od šest (6) mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac.

·       Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka iz stavka 5. Zakona o zaštiti potrošača, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.

(H3) Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

U skladu s odredbama čl. 400. Zakona o obveznim odnosima prodavatelj odgovora

·       Za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato

·       I za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga

·       Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest (6) mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

 

(H3) Kad postoje materijalni nedostaci

U skladu s odredbama čl. 401. Zakona o obveznim odnosima nedostatak postoji:

·       Ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet

·       Ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata

·       Ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane

·       Kada je prodavatelj preda stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti

·       Ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr. )

·       Ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji

·       Ako je nepravilna montaža posljedica nedostatka u uputama za montažu

·       Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

·       Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojeg imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

 

 

Povrat robe:

Prilikom jednostranog raskida ugovora, potrošač je dužan vratiti robu na adresu prodavatelja bez nepotrebne odgode, osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme. Potrošač mora izvršiti povrat robe najkasnije 14 dana od dana kada je sukladno čl. 74. Zakona o zaštiti potrošača obavijestio prodavatelja o svojoj odluci raskidanja ugovora.

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html Prihvaćanjem ovih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.
Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

X